บุคลากร

นายวิจิตร  คำอิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายอุดมเวช เทพจันทรา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรษา  ศรีบุณยมาลา
ครูชำนาญการพิเศษนางกุลนารี  ศรีวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจำเริญ  งามสมบัติ
พนักงานบริการ ช่างสี
นางศิริพร  ศรีหาพล
ครูชำนาญการพิเศษ