ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์

               โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ..2492  ที่บ้านไทรงาม  หมู่ที่ 12  ตำบลนาเสียว  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของการศึกษาต้องการให้บุตรหลานได้รับความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ คุณพ่ออ่อง  ชนะหาญ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน  7  ไร่  1  งาน  7  ตารางวา เพื่อให้เป็นการสร้างอาคารเรียน และมีชาวบ้านนำโดย    นายบุญกอง  เพ็งชัยภูมิ  ผู้ใหญ่บ้าน ได้ช่วยกันปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นโดยหลังคามุงแฝก

 ทางราชการได้ส่งครูจากโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร มาทำการสอน 2 คน คือ นายยศ  ฐานวิเศษ เป็นครูใหญ่ และนางสุดา  งามนาวัง เป็นครูผู้สอน โรงเรียนดำรงการสอนอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณของแผ่นดิน

เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  ..2499 นายวิเชียร  สาคริชานนท์ ส..ชัยภูมิ ได้บริจาคเงิน จำนวน  2,500  บาท มอบให้โรงเรียนเพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนถาวร

เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  ..2500  คณะผู้ปกครองได้ประชุมตกลงจัดหาวัสดุอุปกรณ์การปลูกสร้างอาคารเรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 20  เมษายน  ..2500 ได้ตกลงกันว่าเมื่อวัสดุครบแล้วจึงได้ตั้งเป็นอาคารถาวร ต่อมาทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณสมทบให้อีก  16,000  บาท  ตัวอาคารเรียนจึงเสร็จเรียบร้อย  มี  2  ห้องเรียน  เป็นอาคารแบบ ป..ใต้ถุนเตี้ย มุกด้านหน้าใช้เป็นห้องสำนักงานของครู

                ต่อมาเมื่อ พ..2519 ทางราชการได้จัดทำการเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ พ..2520 ทางสภาตำบลนาเสียว ได้จัดสรรเงินผันมาให้ใช้ต่อเติม อาคารเรียน  จำนวน  1  ห้องเรียน เป็นเงิน  40,000  บาท

 ในปี พ..2521  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้  180,000  บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนขึ้นมาใหม่ เป็นแบบ  .1  .ใต้ถุนสูง   2  ห้องเรียน เมื่อ พ.. 2530 ได้ขอรื้ออาคาร แบบ ป.1 ช ซึ่งชำรุดทรุดโทรมมาก ทางราชการอนุญาตให้รื้อได้โดยการขายทอดตลาด และได้จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2533 เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ สปช.105/29 จำนวน  6  ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต ชั้นบน  4  ห้องเรียน ชั้นล่าง  2 ห้องเรียน มีวัสดุครุภัณฑ์ครบ งบประมาณ  1,300,000  บาท

                ต่อมาโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ ได้เปลี่ยนแปลงสังกัดขึ้นตรงกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มี นายวิจิตร  คำอิน  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  8  ชั้นเรียนมีข้าราชการครูจำนวน 5 คน  พนักการบริการจำนวน  1  คน

โรงเรียนประชาบาล ตำบลนาเสียว 13(บ้านไทรงาม) ได้สร้างด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของชาวบ้านไทรงาม โดยมีนายกอง  เพ็งชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้า ตัวอาคารเรียนใช้ศาลาวัดเอกเทศชั่วคราว มีเฉลียงรอบ หลังคามุงแฝกไม้ยกพื้น ครูและประชาชน ได้จัดทำโต๊ะ ม้านั่ง ให้นักเรียนได้นั่งเรียน เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ชาวบ้านไทรงาม นำโดยนายกอง เพ็งชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้านได้พากันไปร้องขอต่อคณะกรรมการอำเภอเพื่อขอเปิดเป็นสถานที่เล่าเรียน ครั้นต่อมาเมื่อวันที่  27  เมษายน  2492 ตรงกับวันแรม  14  ค่ำ  เดือน 5  ทางราชการได้เปิดโรงเรียนให้ และได้ขนานนามโรงเรียนว่า

โรงเรียนประชาบาล  ตำบลนาเสียว  13  (บ้านไทรงาม) โดยมีนายแช่ม  นนทกิจ ศึกษาธิการอำเภอเมืองชัยภูมิ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนในครั้งนี้ แล้วแต่งตั้งนายยศ  ฐานวิเศษ จากโรงเรียนนาเสียวศึกษาคารมาเป็นครูใหญ่ และนายสุดตา  วามนาวัง จากโรงเรียนนาเสียวศึกษาคารมาเป็นครูน้อย

โรงเรียนนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน(เงินกองการประถมศึกษา)ซึ่งจ่ายเป็นเงินเดือนครูตลอดมา ครั้นต่อมา วันที่ 7  ตุลาคม  2499  นายวิเชียร  สาคะริชานนท์ ส.ส.จังหวัดชัยภูมิ ได้นำเงินจำนวน  2,500  บาท  มามอบให้โรงเรียนเพื่อเก็บไว้เป็นทุนสมทบในการปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ต่อมาเมื่อวันที่  20  เมษายน  2500 คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ร่วมมือกัน หาไม้และอุปกรณ์มาเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนและได้ยกอาคารขึ้นในที่ดินแปลงนี้ซึ่งนายอ่อง  ชนะหาญ ราษฎรบ้านไทรงามได้บริจาคที่ดินให้จำนวน 7 ไร่ 1  งาน  7 ตารางวา ต่อมาทางอำเภอได้จัดสรรงบประมาณมาช่วยเพื่อซื้ออุปกรณ์ต่อเติมซ่อมแซมอาคารเรียนหลังนี้ จำนวน  16,000  บาท เมื่อทางอำเภอได้จัดสรรงบประมาณมามทบแล้ว การดำเนินการปลูกสร้างจึงเสร็จเรียบร้อย เป็นอาคารเอกเทศถาวร มี 2 ห้องเรียนเป็นแบบ ป.1 ซ ใต้ถุนเตี้ย มีมุข หน้า

ต่อมา พ.ศ.2519 ได้เปิดสอนชั้น ป.5 และปี พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน จากตำบลนาเสียว เป็นเงิน 40,000  บาท โดยต่ออาคารออกไปด้านทิศตะวันออก

ในปี พ..2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง  2  ห้องเรียน งบประมาณ  85,600

ในปี พ.ศ.2531 ได้รับขอรื้อถอนอาคาร แบบ ป.1 ซ เพราะชำรุด ทรุดโทรมมาก ทางราชการอนุญาตให้รื้อโดยการประมูลราคา ผู้ประมูลได้มาทำการรือ้ถอน เมื่อเดือน เมษายน  พ.ศ.2532

ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้

1. ที่ดินมี 2 แปลง แปลงที่ 1  ได้รับบริจาคจากนายอ่อง  ชนะหาญ เนื้อที่  7  ไร่  1  งาน  7  รางวา ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส. 3  ก.  เลขที่  67  เล่มที่  5  ข. หน้าที่ 17  เลขที่ลำดับ  143  เป็นที่สร้างอาคารเรียนปัจจุบัน  แปลงที่ 2  อยู่ติดถนนสาย  ชัยภูมิ ภูเขียว มีเนื้อที่  14  ไร่  2 งาน  24  ตารางวา ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส. 3  ก.  เลขที่  134  เล่มที่  63หน้าที่ 28   นามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา

2.อาคารเรียนถาวร  2  หลัง  หลังแรก แบบ ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง 2 ห้องเรียน สร้างเมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2521 หลังที่ 2. เป็นอาคารแบบ  สปช.105/29  มี  6  ห้องเรียน สร้างในวงเงิน  1,330,000  บาท เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2533 และได้ต่อเติมอีก 2  ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณการทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ในวงเงิน  78,970  บาท พร้อมทาสีอาคารเรียนใหม่ทั้ง  2  หลัง

3. บ้านพักครู แบบกรมสามัญ สร้าง พ.ศ.  2519

โรงฝึกงาน 1 หลัง สร้างเมื่อ วันที่  10  ธันวาคม  2522

4.ส้วมแบบ  สปช.601/2526 สร้างเมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2526 งบประมาณ  35,000  บาท  มี 4  ที่นั่ง มีที่ปัสสาวะด้านข้าง

5.ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33  งบประมาณ 16,000  บาท

6.ส้วมแบบ  สปช.601/2526 สร้างเมื่อวันที่  2  กันยายน  2532 มี 2  ที่นั่ง มีที่ปัสสาวะด้านข้าง

การบริหารบุคคล

รานนามผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง

1.นายยศ  ฐานวิเศษ  วันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2492 ถึงวันที่  1  ตุลาคม  2510

2.นายวิชัย  ฐานวิเศษ วุฒิ  พ.ม. วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2510 ถึงวันที่  1  กรกฎาคม  2512

3.นายแคล้ว  ลองจำนงค์ วุฒิ  พ.ม. วันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2515 ถึงวันที่  3  พฤษภาคม  2525

4.นายพิทักษ์  สวัสดิรักษ์ วุฒิ  พ.ม. วันที่  13  ตุลาคม พ.ศ. 2525 ถึงวันที่  30  กันยายน  2530

5.นายสมัคร  ไสยาสน์  วุฒิ   ค.บ. วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2530 ถึงวันที่  26  พฤศจิกายน  2543

6.นายวิจิตร  คำอิน วุฒิ กศ.ม. วันที่  27  พฤศจิกายน  2543  ถึงปัจจุบัน

ในช่วงเดือน กรกฎาคม  2512 ถึง พ.ศ.2515 โรงเรียนไม่มีครูใหญ่ ทางราชการจึงได้แต่งตั้งนายเปลี่ยน เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

 งานที่รับผิดชอบ

งานวิชาการ

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                  (นางกุลนารี  ศรีวิชา)

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้                     (นางกุลนารี  ศรีวิชา)

3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนการเรียน          (นางกุลนารี  ศรีวิชา)

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา          (นางกุลนารี  ศรีวิชา)

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา           (นายอุดมเวช เทพจันทรา)

6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้                                   (นางกนกวรรณ  ฐานวิเศษ)

7. การนิเทศการศึกษา                                         (นางกุลนารี  ศรีวิชา)

8. การแนะแนวการศึกษา                                  (นางศิริพร  ศรีหาพล)

9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       (นางสมบูรณ์  อุมารังษี)

10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน                                (นายอุดมเวช  เทพจันทรา)

11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษาอื่น        

       (นางอรษา  ศรีบุณยมาลา)

12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

      และสถาบัน      (นางศิริพร  ศรีหาพล)

การบริหารงบประมาณ

1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ             (นางอรษา  ศรีบุณยมาลา)

2. การจัดสรรงบประมาณ                                  (นางอรษา  ศรีบุณยมาลา)

3. การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

(นางอรษา  ศรีบุณยมาลา)

4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา                     (นางกนกวรรณ  ฐานวิเศษ)

5. การบริหารการเงิน                                          (นางอรษา  ศรีบุณยมาลา)

6. การบริหารการบัญชี                                       (นางอรษา  ศรีบุณยมาลา)

7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์                     (นางกุลนารี  ศรีวิชา)

การบริหารงานบุคคล

1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง            (นางกนกวรรณ  ฐานวิเศษ)

2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง                  (นางกนกวรรณ  ฐานวิเศษ)

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  (นางสมบูรณ์  อุมารังษี)

4. วินัยและการรักษาวินัย                                                   (นางกนกวรรณ  ฐานวิเศษ)

5. การออกจากราชการ                                       (นางกนกวรรณ  ฐานวิเศษ)

การบริหารงานทั่วไป

1. การดำเนินงานธุรการ                                    (นายอุดมเวช  เทพจันทรา)

2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             (นางกุลนารี  ศรีวิชา)

3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ                     (นายอุดมเวช  เทพจันทรา)

4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา                               (นายอุดมเวช  เทพจันทรา)

5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร    (นายอุดมเวช  เทพจันทรา)

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                           (นายอุดมเวช  เทพจันทรา)

7. การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป

(นางอรษา  ศรีบุณยมาลา)

8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม                                (นายอุดมเวช  เทพจันทรา)

9. การจัดทำสำมะโนนักเรียน                                                           (นางศิริพร  ศรีหาพล)

10. การรับนักเรียน                                                                              (นางศิริพร  ศรีหาพล)

11. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย

(นายอุดมเวช  เทพจันทรา)

12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา                             (นางกนกวรรณ  ฐานวิเศษ)

13. งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน                                (นางศิริพร  ศรีหาพล)

14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา                             (นายอุดมเวช  เทพจันทรา)

15. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กร หน่วยงาน

     และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา                                           (นางศิริพร  ศรีหาพล)

16. งานประสานราชการกับขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น           

       (นายอุดมเวช  เทพจันทรา)

17. การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน                     (นางอรษา  ศรีบุณยมาลา)

18. งานบริการสาธารณะ                                                   (นายอุดมเวช  เทพจันทรา)