ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์  บ้านไทรงาม  ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
044 - 884144